పేజీలు

26, జూన్ 2018, మంగళవారం

పండ్లు : Fruit names in English, Telugu, Hindi'


                  English      Telugu Hindi
Apple సీమరేగిపండు సేబ్
Apricot జల్ధరుపండు జర్ధాలూ
Avocado, Butter Fruit వెన్నపండు మఖన్ ఫల్
Banana అరటిపండు కేల
Bel Fruit/Golden  Apple మారేడుపండు,  శ్రీఫలం  బేల్ ఫల్
Bilberry/Whortleberry కోరిందపండు బ్లూ బెర్రీ 
Black Plum/Indian Blackberry నేరేడుపండు జంబూ
Blueberry ఫాల్సా నీల్ బదరి
Brezil Cherry బుడ్డ మిసిరిపండు  గ్లాస్ మేవా
Bullock's Heart రామాఫలము  రాంఫల్
Citron    /Grape Fruit దబ్బపండు, తురంజిపండు  బడానింబూ
Citron (Citrus Medica) మాదీఫలము bijoura, Chakothara
Coconut కొబ్బరికాయ నారియల్ 
Custard apple/ Sweet Sop సీతాఫలము శరీఫా
Date fruit ఖర్జూరపండు కాజుర్
Fig అత్తి పండు అంజీర్ 
Grapes ద్రాక్ష అంగూర్
Guava జామకాయ అమరూద్
Indian Goosberry రాచ ఉసిరికాయ ఆమ్ల
Indian Lime నిమ్మపండు నీంబు
Indian Wild date ఈతపండు సెంధి
Jack fruit పనసపండు కట్ హల్/ కాతల్
Jujube, Plum రేగుపండు బెర్
Kiwi కివి Mor
Mango మామిడిపండు ఆమ్
Mulbery/ Blackberry పూతికపండ/ కంబళిపండు  శహతూత్
Musk-melon కర్బూజా పండు ఖర్బూజ్ 
Palm fruit/ Ice Apple తాటిపండు తర్
Papaya బొప్పాయి పపీత
Peach శప్తాలుపండు  ఆడూ 
Pear- Asian బేరిపండు, పెరిక్కాయ నాశ్ పాతి 
Pine-apple,  Ananas అనాసపండు అనన్నాస్ 
Plantain అరటిపండు బనాన
Plum ఆల్బఖారాపండు  గర్ధాలూ
pomegranate దానిమ్మపండు అనార్
Pumplemoses పంపరపనస బతావి నింబూ
Raspberry మేడిపండు కట్సోల్ Katsol
Rose Apple, Bell Fruit జంబునేరేడు,  అల్లో నేరేడు  Gulab Jamun
Sapodilla సపోటాపండు చిక్కూ
Sour Orange నారింజపండు నారంగి
Star Fruit/ Carambola అంబాణంకాయ/నక్షత్రఫలము  కమరఖ్
Star Gooseberry చిన్న ఉసిరికాయ హర్ఫరౌరి
Strawberry స్ట్రాబెర్రీ హిస్సాల్
Sweet  Lime  బత్తాయిపండు మోసంబి
Sweet/Mandarine Orange కమలాపండు సంతరా
Water melon పుచ్చకాయలు తర్బూజ్, మతీరా
Wild date ఈతపండు సెంధి
Wood Apple/Curd Fruit వెలగపండు కైత్,  కవఠ్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి