పేజీలు

10, జులై 2018, మంగళవారం

వేదకాలంలో కాలగణన

                 హిందూ కాలగణన
కనురెప్ప వేటు కాలం  ఒక తృటి
100 తృటిలు  ఒక తత్పర
30 తత్పరలు ఒక నిమేష  
30 నిమేషలు  ఒక కాష్ఠ
30 కాష్టలు  ఒక కల 
30 కలలు  ఒక ముహూర్తం 
3 0 ముహూర్తములు  ఒక అహోరాత్రము 
15 అహోరాత్రములు  ఒక పక్షము 
2  పక్షములు   ఒక మాసము 
2 మాసాలు  ఒక ఋతువు
3 ఋతువులు ఒక ఆయనం 
2 ఆయనములు  ఒక సంవత్సరం 
360 సంవత్సరాలు  ఒక దేవ అహోరాత్రం 
360 దేవ అహోరాత్రాలు  ఒక దేవ సంవత్సరం 
12000 దేవ వత్సరాలు  ఒక చతుర్యుగం 
71 చతుర్యుగములు  ఒక మన్వంతరం 
14మన్వంతరాలు ఒక కల్పం 
2 కల్పములు  ఒక బ్రహ్మరాత్రం 
360 బ్రహ్మరాత్రములు  ఒక బ్రహ్మసంవత్సరం 
                  బృహత్ సంఖ్యలు 
ఏకము  1
దశకము  1 + 1 సున్నా 
శతము 1 + 2 సున్నాలు 
సహస్రము  1 + 3 సున్నాలు 
దశ సహస్రము  1 + 4 సున్నాలు 
లక్ష  1 + 5 సున్నాలు 
నియతము  1 + 6 సున్నాలు 
కోటి  1 + 7 సున్నాలు 
అర్బుదము  1 + 8 సున్నాలు 
వృందము 1 + 9 సున్నాలు 
ఖర్యము  1 + 10 సున్నాలు 
నిఖర్యము  1 + 11 సున్నాలు 
శంఖము  1 + 12 సున్నాలు 
పద్మము  1 + 13 సున్నాలు 
సాగరము  1 + 14 సున్నాలు 
అంత్యము  1 + 15 సున్నాలు 
మద్యము  1 + 16 సున్నాలు 
పరార్ద్యము  1 + 17 సున్నాలు 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి