పేజీలు

2, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

పెంగ్సుయి అదృష్ట వస్తువులు-5

16. మేక (Goat ) :
మూడు మేక బొమ్మలను ఇంటి ప్రదాన ద్వారం ఎదురుగా ఉంచాలి.
ఇవి సంతాన భాగ్యాన్ని, అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. కోరుకున్న కోరికలు తీరునట్లు చేస్తాయి.

17. ఆవు (Cow ) :
ఆవు బొమ్మను మీ ఆఫీసులో వాయవ్య మూలలో ఉంచితే చెడునుండి
రక్షిస్తుంది. అన్ని విషయాలలో మీ శక్తి , సామర్ద్యాలను పెంచుతుంది.
నాణెముల మీద పండుకొన్న ఆవు బొమ్మను ఇంటిలో ఎక్కడైనా ఉంచవచ్చు.
ఇది అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.

18. ఏనుగు (Elephant) :
ఇంటి ప్రదాన ధ్వార బందానికి రెండు వైపుల ఇంటి బయట ఉంచాలి. ఇవి
రక్షణను, పేరు ప్రతిష్టలను ఇస్తాయి. వీనిని జంటగా ఇంటి లోపల ఉంచితే
సంతాన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. మగ సంతానం కోరేవారు వీనిని పడక గదిలో
ఉంచుకోవాలి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి